توافق‌نامه منع افشای اطلاعات (NDA: Non-disclosure agreement)

کاویمو، بر مبنای مفاد این توافق‌نامه، متعهد به رازداری، حفظ اسرار تجاری و عدم افشای اطلاعات مشترکان است. کلیه محتوای ویدئویی و آمار و ارقام مربوط به ویدیوهای مشترک، مشمول این توافق‌نامه خواهد بود؛ بعلاوه اجرای این توافق‌نامه تنها برای مشترکانی امکان‌پذیر است که بدهی یا پرداخت معوقه‌ای، نزد شرکت نداشته باشند.

 

تعهدات کاویمو

طبق این توافق‌نامه، کاویمو متعهد است که:

 •  از انتشار هرگونه اطلاعات مشترک (ویدیوهای آپلود شده، اطلاعات شخصی، حقوقی و مالی)، به هر زبانی و  به هر طریقی، حتی اگر مشترک جزو صنایع رقیب باشد، اعم از زبانی، دیداری، کتبی و … خودداری نماید.
 • از اطلاعات مشترک به نفع خود یا اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی، به هیچ طریقی استفاده ننماید.
 •  از اطلاعات مشترک نسخه‌برداری ننموده یا مقدمات نسخه‌برداری از آن را فراهم نیاورد. همچنین اقدامات لازم را جهت جلوگیری از دسترسی، استفاده یا افشای این اطلاعات به عمل آورد.
 • از برند مشترک برای اهداف تبلیغاتی و جذب مشتریان استفاده نکند.
 • ویدیوهای مشترک را تنها با درخواست کتبی او بررسی کند.
 • از انتشار اطلاعات مشترک برای ارائه گزارش‌های آماری و فصلی استفاده نکند.
 • کلیۀ ویدیوهای مشترک را محفوظ نگه دارد و آن‌ها را جایی منتشر نکند.
 • به منظور حفظ امنیت و اطلاعات مشترکان، دسترسی به ویدیوها و اطلاعات مشترک (در موارد لزوم)، تنها برای مدیران فنی مقدور بوده و سایر کارمندان کاویمو، امکان دسترسی به این اطلاعات را نخواهند داشت.

 

موارد استثناء

موارد ذیل جزو مصادیق مشمول توافق‌نامه نیست:

 • اطلاعاتی که به موجب قانون، مقررات یا دستور مقامات قضایی، ارائه آن ضروری است.
 • اطلاعاتی که با رضایت قبلی و کتبی مشترک منتشر شده است.
 • اطلاعاتی که از قبل از عضویت مشترک در کاویمو، در اختیار کاویمو بوده است.

 

مدت زمان اعتبار توافق‌نامه

 •  با اتمام رابطه همکاری، کاویمو همچنان ملزم به رعایت مفاد این سند خواهد بود.
 •  اعلام فسخ یا بطلان بند یا موادی از این تفاهم‌نامه از سوی مراجع قانونی، به اعتبار الباقی توافقات ناشی از تفاهم‌نامه، خللی وارد نخواهد کرد.